2020 година

Заповед № 3-01-360/02.06.2020 г. за забрана бране на липов цвят

Публикувана на 02.06.2020 г.


2019 година

 З-01-383/30.05.2019 г. за забрана бране на липов цвят

Публикувана на 31.05.2019 г.


 Заповед № 3-01-364 за забрана на брането на липов цвят от насаждения и отделни дървета на територията на гр. Търговище и селата на община Търговище.

Публикувано на 04.06.2018 г.


ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА 2016 година

 ЗАПОВЕД № З-ОП-31 - - изтегли цялата заповед
гр. Търговище, 08.07.2016 г.

 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в съответствие чл.3, ал. 1, т. 1, чл. 9, ал. 1, т. 3, чл. 10, ал. 1, т. 3, чл. 12, ал. 1 от същата Наредба, и съобразно чл. 114, ал. 1 от Закона за горите,
 ЗАПОВЯДВАМ:
1. Откривам процедура за извършване на товарене, транспортиране и разтоварване на 293 плътни куб. м. дърва за огрев от временен склад в горски територии, собственост на Община Търговище, по кметства, пенсионерски клубове по населените места и други обекти на територията на община Търговище, посочени в приложения график. Средно превозно разстояние – 25 км. товарно направление. Дължина на секциите на дървесината - 1 (един) метър. 


Заповед за промяна на Заповед за допуснати фактически грешки  - изтегли