ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ОТЧЕТИ

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ПЪТИ, СЪГЛАСНО ГЛАВА 3 НА ЗДОИ