2008 година


3-0-120 / 9.12.2008

Одобрение
Изтегляне  

 

3-0-115/28.11.2008

Одобрение
Изтегляне  

 

З-01-1318/23.12.2008
Заповед
Изтегляне  

 

З-О-116/05.12.2008
Заповед
Изтегляне  

 

З-01-1312 / 20.12.2008 Относно продажбата на пиротехнически изделия
Изтегляне  

 

Определяне допълнителен срок – 18.ХІІ.2008 г. за депозиране на оферти за участие в публично оповестен конкурс на един етап за продажба по реда на ЗПСК
Заповед
Изтегляне  

 

ОБ-Т-140/10.10.2008
Обявление

Изтегляне  

З-О-105/06.11.2008
Заповед за одобряване
Изтегляне  

 

З-О-100/30.10.2008
Изтегляне  

 

Обявяване на значими аспекти по околната среда
Обявление
Изтегляне