2011 година


 З-01-936/ 26.10.2011 г. - откриване на процедура за провеждане на открит конкурс за изготвяне на анализ

Изтегляне

З-01-937/ 26.10.2011 г. - откриване на процедура за провеждане на открит конкурс за изготвяне на приватизационна оценка

Изтегляне

З-01-895/11.10.2011 г. - за определяне районите за организирано сметоизвозване и сметосъбиране в община Търговище

Изтегляне

З-О-36/30.09.2011г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на кв.Въбел, гр.Търговище в обхват на УПИ I , II, III, IV,V, VI, XIX, XX и XXI  в кв.1 .
Изтегляне

З-О-35/30.09.2011г. - Частично изменение на подробен устройствен план– план за регулация на с.Лиляк, общ.Търговище в обхват на УПИ IХ-232, Х-190, ХI-189 и ХIII-188  в кв.36

Изтегляне
 

ОБЯВА  за гроздобер - изтегляне

З-01-806/ 03.09.2011 - относно началото на гроздоберната кампания за 2011 г. на територията на Община Търговище

Изтегляне

 

З-0-30/ 22.07.2011 - за частично изменение на подробен устройствен план за регулация на кв. Запад-2

Изтегляне

 

З-0-29/ 22.07.2011 - за частично изменение на специализирана план- схема за далекосъобщителни връзки на "Космо България Мобайл" ЕАД

Изтегляне

 

З-01-536/21.06. 2011 - забрана паленето на огън

Изтегляне

З-01-508/ 13.06.2011 - за забрана пашата на селскостопански животни в  горски територии

Изтегляне

З-0-26/30.05.2011 -  частично изменение на Подробен устройствен план на гр. Търговище в обхвата на УПИ ІV-113,  V-112,   VІ-125, в кв. 114
Заповед 
Изтегляне

 

З-01-457/30.05.2011 и З-01-458

Заповеди

Изтегляне

З-0-23/20.05.2011
Заповед
Изтегляне