2012 година


 З-01-1097/17.12.2012 г. - за забрана ползването и продажбата на пиротехнически средства

Изтегляне

Заповед за обявяване на конкурс за най-добра новогодишна украса 2012 г.

Изтегляне

З-О-55 /05.12.2012 г. - подробен устройствен план – предварителен проект за зониране и застрояване на „Младежки парк Юкя” , гр. Търговище в обхват на УПИ III в кв. 67.

Изтегляне
 

З-О-54 /30.11.2012 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на с. Лиляк, общ. Търговище в обхват УПИ ХI-„за озеленяване”, ХV-348 в кв. 53а.

Изтегляне
 

З-01-1010/ 28.11.2012 г. - За организиране на традиционен коледен и новогодишен базар в Търговище

Изтегляне

 З-О-46 /05.11.2012 г. - Частично изменение на подробен устройствен план –З-О-46 /05.11.2012 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на с. Пролаз, общ. Търговище в обхват УПИ V- 46, VI- 45, VII- 44, IX- 46 в кв. 5. план за регулация на с. Пролаз, общ. Търговище в обхват УПИ V- 46, VI- 45, VII- 44, IX- 46 в кв. 5.

Изтегляне
 

З-О-43 /01.11.2012 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване и работен устройствен план на гр.Търговище в обхват на УПИ V и VI в кв.156.

Изтегляне

 

З-01-795/16.10.2012 г. - за определяне районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване в община Търговище 2013- изтегли

З - 01 - 766/ 11.10.2012 г. - във връзка с подготовката на Община Търговище за зимната обстановка -

Изтегляне

З - ГР - 255/28.09. 2012 г. - за образуване на избирателни секции за провеждане на частични избори за кмет на кметство на село Лиляк на 18.11. 2012 г.

Изтегляне

 З-О-31 /20.07.2012 г. - Частично изменение на подробен устройствен план– план за регулация на с. Баячево, общ.Търговище в обхват на УПИ III-18, IV-18, XIV-19, XV-19 в кв.16 .

Изтегляне

З-О-30 /20.07.2012 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на гр.Търговище, в обхват на УПИ I в кв.36, с който се предвижда нова улица с о.т.896-897 и допълващо застрояване - гаражи.

Изтегляне

З-О-26 /12.07.2012 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на с.Дралфа, общ.Търговище в обхват на част от  кв.19

Изтегляне

З-О-11 /21.04.2012 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на с.Стража, общ.Търговище, в обхват на УПИ I, II и XII кв.41.

Изтегляне

З-О-8 /20.04.2012 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на с. Горна Кабда, общ.Търговище, в обхват на УПИ XVII – за автоспирка, VI - за читалище   в кв.13 и улица с о.т. 26а – 26б – 28а.

Изтегляне

З-О-9 / 20.04.2012г- Частично изменение на подробен устройствен план– план за регулация на с.Лиляк, общ.Търговище в обхват на УПИ III-561, IV-558, V-557, 558 и VI-556 в кв. 78

Изтегляне

З-0-2 / 27.02.2012

изтегли

З-01-102/ 14.02. 2012 г. - забрана на дейности върху ледената покривка по откритите водни площи

изтегли

З-01-97/9. 02. 2012 г. - за забрана и разрешение на пашата в общ. землища

Изтегляне