2013 година 


Заповед № З-О-49 / 28.10.2013 г. - ПУП- План за регулация на с. Ловец, общ. Търговище в обхват на УПИ II-103, III-104, IV-„за озеленяване”, V-105, VI-106, VII-106, VIII-107, IX-108, в кв. 11.

Заповед

План за регулация


Заповед З-01-1148/11.12.2013 г. за забрана използването на приротехнически средства - изтегли заповедта


Заповед З-01-1140/10.12.2013 г. за провеждане на Коледен базар - изтегли заповедта


З-О-57 / 29.11.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на гр. Търговище, в обхват: УПИ V, VI, VII, VIII в кв. 10.

Заповед

План за регулация


Заповед №3-0-44/21.10.2013 година./

Заповед

План за регулация

 


З-О-45 / 24.10.2013 г. - Частична специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура към действащия ПУП-ПРЗ на гр. Търговище, с която се предвижда изграждане на подземна кабелна мрежа на оптична свързаност между съществуваща кабелна шахта, находяща се в УПИ II в кв. 101, до съществуваща кабелна шахта на Мобилтел ЕАД, находяща се в УПИ XIV в кв. 100.

Заповед

Записка

План-схема
 

З-О- 48 / 28.10.2013 г. - ПУП-план за регулация и застрояване на гр. Търговище в обхват: УПИ III и IV – „за жилищни нужди и обществено обслужване” в кв. 151, и работен устройствен план в обхват: УПИ II, III – „за жилищни нужди и обществено обслужване” и V в кв. 151.

Заповед

ПР

ПЗ

РУР 1

РУР 2

З-О- 47 / 25.10.2013 г. - ПУП- план за застрояване на гр. Търговище, в обхват на УПИ VIII, IX в кв. 182 и частично изменение на работен устройствен план за УПИ III, VIII, IX в кв. 182 по плана на гр. Търговище.

Заповед

ПУП

ПУП ПЗ

РУП

З-О- 42 / 10.10.2013 г. - ПУП-ПРЗ на гр. Търговище в обхват на УПИ I – „за жилищно застрояване", II, IX в кв. 29.

Заповед

Записка

План за регулация

План за застрояване

З-О- 40 / 01.10.2013 г. - ПУП-ПРЗ на гр. Търговище в обхват на УПИ I – „за мелница” в кв. 2.

Заповед

План за регулация

План за застрояване

З-О- 39 / 01.10.2013 г. - ПУП-ПЗ и специализирана план-схема към ПУП за елементи на техничл инфраструктура за ПИ №186006 (стопански двор) по КВС за землището на с. Дралфа, общ.Търговище.

Заповед

План за застрояване

План- схема

З-О-38 /24.09.2013 г. - ПУП-ПЗ за поземлен имот № 73626.200.167 (извън регулация, горска територия) по КК на гр.Търговище, за обект: «Базова станция на Глобул № 4926».

Заповед

ПУП-ПЗ

Заповед №3-0-37/22.08.2013 година.

Заповед

Обяснителна заповед

ПУП ПР

ПУП ПЗ

РУП

ПУП Силует Юг

ПУП Силует Север

Заповед №3-0-36/21.08.2013 година

Заповед

ПУП 1

ПУП 2

З-О-35 /24.07.2013 г. - Cпециализирана план – схема за елементи на техническата инфраструктура към действащия ПУП на гр. Търговище, за кабелна линия СpH и БКТП за УПИ XI в кв. 177 (ПИ 73626.510.292).

Заповед

Обяснителна записка

ПУП

Регистър на засегнатите имоти

З-О-30 /12.07.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на с. Давидово, общ. Търговище в обхват на УПИ VII-179, VIII-180, IX-180 в кв. 30.

Заповед

Записка

ПУП

З-О-29 /12.07.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на с. Съединение, общ. Търговище в обхват на УПИ IV-202, V-203 в кв. 43.

Заповед

ПУП

З-О-34 /12.07.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на Промишлена зона, гр. Търговище, в обхват на УПИ II - „за ГОЦ” в кв. 23.

Заповед

ПУП

 З-О-32 /12.07.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на гр. Търговище, в обхват на улица с о.т. 609-610-612-611 (бул. „Тр. Китанчев”).

Заповед

ПУП

 З-О-28 /12.07.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на гр.Търговище, УПИ I-„за БНБ и административни сгради” в кв. 125.

Заповед

ПУП ПР

ПУП ПЗ

З-О-33 /12.07.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на кв. „Запад-1”, гр. Търговище, в обхват на УПИ I – „за жилищно строителство, магазини и полуподземни гаражи” и УПИ Iа–„за полуподземни гаражи” в кв. 1.

Заповед

План

З-О-31 /12.07.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на гр. Търговище, в обхват на УПИ IХ- „за ГОЦ”, VIII- „ за озеленяване”, УПИ I-„за джамия” в кв. 59.

Заповед

План

З-О-26 /11.07.2013 г. - Специализирана план – схема за елементи на техническата инфраструктура към действащия ПУП на гр. Търговище, за водопроводно отклонение за захранване на имот № 73626.510.292.

Заповед

План-схема

З-О-23 /12.06.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на гр. Търговище в обхват на УПИ ХI, XII, XIII  в кв. 85.

Заповед

Записка

План

З-О-24 /12.06.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на кв. Въбел, гр. Търговище в обхват УПИ IV, VI, VII, VIII, IX в кв. 19.

Заповед

  Записка

  План за регулация

  План за застрояване

З-О-22 /12.06.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на гр. Търговище в обхват УПИ VI, VII, VIII, IX, Х в кв. 122.

Заповед

  План за регулация

  План за застрояване

З-Д-11 /19.03.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване и регулация на гр. Търговище в обхват на УПИ II в кв. 2.

Изтегляне

 

З-Д-16 /14.03.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на кв. Запад-1, гр. Търговище в обхват на УПИ VIII в кв. 6.

Изтегляне

 

З-О-14 /27.03.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на Промишлена зона, гр. Търговище в обхват на УПИ III в кв. 13.

Изтегляне

 

З-О-17 /27.03.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на кв. „Запад-1”, гр. Търговище в обхват на УПИ III, IV в кв. 5.

Изтегляне

 

З-О-10 /12.02.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на гр. Търговище в обхват на УПИ VI и VII в кв. 120.

Изтегляне

 

Заповед за забрана пашата на селскостопански животни в горските територии на община Търговище

Изтегляне