ПОКАНА

Кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров кани всички граждани и заинтересовани лица да се включат в публичното представяне и обсъждане на проектобюджета на Община Търговище за 2020 г., което ще се проведе на 16.01.2020 г. от 17.00 часа в зала 74,  в сградата на общинска администрация.

Приходи по бюджета на Община Търговище 2020 г.

Разходи по дейности и функции по бюджета на Община Търговище 2020 г.

Приложение № 2 - Разходи по дейности и функции по бюджета на Община Търговище 2020 г.

Проект на разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Търговище през 2020 г.


ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2020 г.

Приложение № 1 – СПИСЪК на общинските недвижими имоти, които Община Търговище може да отдаде под наем през 2020 г.

Приложение № 2 - С П И С Ъ К на недвижимите имоти, представляващи земеделски земи – ниви и трайни насаждения, които Община Търговище може да отдаде под наем (аренда) през 2020 г.

Приложение № 3 – СПИСЪК на общинските недвижими имоти, с които Община Търговище може да извърши разпоредителски действия по реда на чл. 35 от ЗОС  при проявен инвеститорски интерес през 2020 г.

Приложение №  4 – СПИСЪК на общинските недвижими имоти, в които Община Търговище може да учреди право на строеж по реда на чл. 37, ал. 1 от ЗОС  при проявен инвеститорски интерес през 2020 г.


  План за действие за общинските концесии за 2020 г.


Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 г.


Информационен материал за гражданите за представяне  на  проекта за бюджет 2020 г.  на Община Търговище


Препис от заповед З-01-1/03.01.2020 г. за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Търговище за 2020 г.

Публикувана на 03.01.2020 г.