Отчет за  изпълнението на бюджета на община Търговище за 2013 г.

 

Допълнителна информация по докладна записка 08-00-116

Приемане на уточнен план към 31.12.2013 г. и отчет за изпълнението на бюджета на Община Търговище за 2013 г.

 

 


Информация от годишния финансов отчет на Община Търговище за 2013 г. , съгласно т.34  от ДДС №12/28.12.2013 г. на Министерство на финансите, Дирекция "Държавно съкровище", публикуванa на 5 август 2014 г.

Одитен доклад и одитно становище на Годишния финансов отчет на Община Търговище за 2013 г., прието с Решение № 074/09.07.2014 г.  на Сметна палата

Обяснителна записка към ГФО на Община Tърговище за 2013 г. за прилагане на счетоводната политика, състоянието и изменението на основните активи и пасиви

Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета и ИБСФ на Община Търговище към 31.12.2013 г.

 Баланс на Община Tърговище към 31 декември 2013 г.

Заверен отчет за изпълнение на бюджета на Община Търговище за 2013 г.

Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК код на ИБСФ 10
Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК код на ИБСФ 11
Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК код на ИБСФ 12
Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК код на ИБСФ 33
Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК код на ИБСФ 40
Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК код на ИБСФ 42

 

Отчет за  изпълнението на бюджета на община Търговище за 2013 г.

Допълнителна информация по докладна записка 08-00-116

Приемане на уточнен план към 31.12.2013 г. и отчет за изпълнението на бюджета на Община Търговище за 2013 г.