Декларация  по чл.35, ал.1, т. 1, във връзка с чл.6 ал.1 т.32 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


Декларация  по чл.35, ал.1, т.3 , във връзка с чл.6, ал.1 т.32 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


Декларация  по чл.35, ал.1, т. 1, във връзка с §2 от ДР на  Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


Декларация  по чл.35, ал.1, т.3 , във връзка с §2 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


Заявление до Председателя на ПК „Законност и установяване на конфликт на интереси” към Общински съвет - Търговище