Програма за енергийна ефективност на Община Търговище за периода 2020 - 2024 г.


Гпдишен отчет за 2020 година за изпълнението на програмите за енергийна ефективностпо съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ


Годишен отчет за 2019 година за изпълнението на програмите за енергийна ефективностпо съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ