Дългосрочна Програма   за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми  източници и биогорива за  периода 2013 – 2022 година


Краткосрочна Програма   за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми  източници и биогорива за  периода 2013 – 2022 година, приета с Решение №7 по Протокол №5/28.02.2020 г.


 

Информация за  изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Търговище за 2019 година