Почви


Според почвеното райониране на България общината Търговище принадлежи към Провадийски почвен район. Този район включва Търговище, Нови Пазар, Провадия и Варна.
Голяма част от територията на община Търговище е покрита със сиви горски почви. Количеството на хумуса е най-високо в повърхностния хоризонт, а в дълбочина намалява. По механичен състав са тежко песъчливо-глинести. Характеризират се с добри водно-физични свойства със средна до слаба водопроницаемост, добра водозадържаща способност и сравнително благоприятен въздушен режим.
Следващите по разпространение са черноземните почви. По механичен състав те са тежко и по рядко средно песъчливо глинести. Притежават средна до висока водопропускливост, ниска до средна водозадържаща способност и добър въздушен режим.
В различните релефни форми се намират смесени алувиално-делувиални почви, а в леглата на водните течения - алувиални. Тези типове почви са с по-ограничено разпространение. Те се отличават с много добър воден хранителен режими високо естествено плодородие .