Натура 2000

„Натура 2000” представлява мрежа от защитени зони в Европа. Нейната цел е да осигури дългосрочно опазване на определени ценни растителни и животински видове, както и местообитанията им.
Тя включва защитени райони, определени съгласно Директивата за опазване на природните местообитания и Директива за опазване на дивите птици.
Обект на защита по двете директиви са около 140 природни местообитания и над 600 вида растения и животни, приоритетни по значимост за ЕС.
Националната екологична мрежа е част от европейската екологична мрежа „Натура 2000” и е регламентирана съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр. 77/ 2002 г.).

Защитената зона «Овчарово»
- се намира между общините Велики Преслав и Търговище и заема площ от 1478 хектара. Мястото е от международно значение за опазване на гнездящия тук световно застрашен вид ливаден дърдавец. Срещат се и видовете червеногърба сврачка, сива овесарка, черночела сврачка. Към настоящия момент защитена зона «Овчарово» е обявена със Заповед № РД-844/ 17.11.2008 г. (ДВ бр.12/ 13.02.2009 г.), в която съгласно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразия / ЗБР /се посочва местоположението на защитената зона, предметът и целите й на опазване, опис на имотите, включени в съответната защитена зона, забрани или ограничения на дейности.

Информация - изтегли


Заповед № РД-100/09.02.2015 г. н а Министъра на околната среда и водите за обявяване на Защитена зона BG 0000589 „Марина дупка”за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна по смисъла на Закон за биологичното разнообразие.