ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

 

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА за енергийна ефективност 2009 г.


ВИЗИЯ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

“Община Търговище - просперираща социална общност с устойчиво развитие, привлекателно място за бизнес и живот, работа за всички, високи доходи, развит туризъм, екологично селско стопанство, съхранена природна среда и богат културен живот, икономика основана на знанието, територия със съвременна модерна инфраструктура съдействаща за възраждане”

 Актуализиран Общински план за развитие на община Търговище 2014-2020 г.

Актуализирана Програма за реализация на актуализиран Общински план за развитие на община Търговище 2014-2020 г.

 

Последваща оценка на изпълнението на общински план за развитие на община Търговище за периода 2007-2013 г., приета с Решение № 3 по Протокол 39 от 31 юли 2014 г. на Общински съвет Търговище

 Годишен отчетен доклад за 2014 г. за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Търговище за 2014-2020 г., приет с Решение № 5 по Протокол 49 от 27 март 2015 г.

 

 Актуализиран документ за изпълнение на  Общински план за развитие на община Търговище 2007-2013 г. (актуализация 2011)

Изтегляне

Междинна оценка на Общински план за развитие на община Търговище 2007-2013 г. (оценка 2011)

Изтегляне


Презентация - Междинна оценка и Актуализация на Общински план за развитие на община Търговище 2007-2013 г. (презентация 2011)

Изтегляне


Пълни варианти за теглене:

 

              

           

               СПИСЪК
на общинските недвижими имоти, с които Община Търговище
може да извърши разпоредителски действия
по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС
при проявен инвеститорски интерес през 2014 г.

 

             СПИСЪК
на общинските недвижими имоти, в които Община Търговище
може да учреди право на строеж по реда на чл. 37, ал. 1 от ЗОС
при проявен инвеститорски интерес през 2014 г.

 

             СПИСЪК
на общинските недвижими имоти, с които Община Търговище
ще извърши разпоредителски действия по реда на ЗПСК
при проявен инвестиционен интерес през 2014 г.

 

         СПИСЪК

на недвижимите имоти, представляващи земеделски земи – ниви, ливади и трайни насаждения, които ще бъдат отдавани под наем    /аренда/ през 2014 г.