Публични регистри


Регистър на пчелините на територията на община Търговище

Публикуван на 15.12.2020 г.


Регистър на зелените площи в град Търговище

Булевард "Сюрен"

Публикуван на 01.12.2020 г.


Регистър на зелените площи в град Търговище

ул. Спиридон Грамадов

Публикуван на 29.09.2020 г.


Регистър на социалните услуги в община Търговище

 Публикуван на 07.01.2020 г.


Публичен регистър  на  Сдруженията  на собствениците  по  ЕЕОПРР 2018 г. към 23 май 2019 година


Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници за 2017 година

Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници за 2016 година


Регистър на детските градини на територията на община Търговище

Регистър на Центрове за подкрепа на личностно развитие 


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ, регистрирани в Община Търговище към 23 ноември 2017 година


Регистър на издадените разрешения за строеж към 31.03.2019 година

Регистър на издадените разрешения за строеж за 2018 година

Регистър на издадените разрешения за строеж за 2017 година


Регистри и бази данни на Община Търговище


Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост 2018 година

Публикуван на 9 октомври 2018 година


    ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост, публикуван на 15 август 2017


 
          ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

             Списък на категоризираните обекти в Община Търговище -  заведения за хранене и развлечения 2010 година

             Актове за общинска собственост по МРРБ

 

Публичен регистър за  сключени сделки по ЗПСК  до 2008 година