2009-08-26-13:02
Проекти по ОПАК

СЪОБЩЕНИЕ

 

Както информирахме, през м. юни в областната управа и общините от област Търговище се проведе проучване с цел подобряване дейността на администрациите, чрез организиране на специални места за достъп до информация.

Проучването е част от проект „За прозрачни и открити областни и общински администрации” по Оперативна програма „Административен капацитет”, изпълняван на територията на Североизточния район от Областна администрация – Варна в партньорство с областните администрации на Търговище, Добрич и Шумен.

Дейността по организиране на проучването беше възложена за изпълнение на Сдружение Наш свят - Варна.

Резултатите от проучването вече са готови и са обобщени в „Концепция за организиране на специални места за достъп до информация”, която е може да се изтегли от

тук


2009-06-24-11:14

Проекти по ОПАК

СЪОБЩЕНИЕ

В периода 24 – 26 юни в Областната управа и в 5-те общини от област Търговище ще се проведе проучване, чиято цел е да подобри дейността на администрациите, чрез организиране на специални места за достъп до информация.

Проучването е част от проект „За прозрачни и открити областни и общински администрации” по Оперативна програма „Административен капацитет”, изпълняван на територията на Североизточния район от Областна администрация-Варна в партньорство с областните администрации на Търговище, Добрич и Шумен.

Дейността е възложена за изпълнение на Сдружение Наш свят - Варна.

Необходимата за проучването информация изпълнителят Сдружение „Наш свят” ще набере чрез анкети и писмени интервюта на граждани, ползващи услугите на съответната администрация, както и на служители, предоставящи информация на граждани и бизнес.

Резултатите от проучването ще послужат за разработване на „Концепция за организиране на специални места за достъп до информация”, която ще бъде предоставена на всички областни и общински администрации – участници в проекта.


2009-06-24-11:02

Проекти по ОПАК

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Както Ви информирахме, през м. май в администрациите в област Търговище се проведе проучване и анализ на съществуващата практика за отчетност и прозрачност, и формулиране на предложения за оптимизирането й.

Проучването е част от проект „За прозрачни и открити областни и общински администрации” по Оперативна програма „Административен капацитет”, изпълняван на територията на Североизточния район от Областна администрация-Варна в партньорство с областните администрации на Търговище, Добрич и Шумен.

Дейността по организиране на проучването беше възложена за изпълнение на Сдружение с нестопанска цел „Агенция за регионално развитие” - Варна.

Резултатите от проучването вече са готови и са обобщени в „Анализ на съществуващата практика за отчетност и прозрачност в областните и общински администрации и формулиране на предложения за оптимизирането им”, който може да бъде изтеглен от

тук

.