2021 година

Протокол № 2 за разпределение на пасища, мери и ливади, общинска собственост между животновъди по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ

Публикуван на 09.06.2021 г.

Съобщение по чл.18а, ал. 10 от АПК до Таня Стоянова за издадена заповед РД-З-451/05.05.2021 г. за прекратяване на наемно правоотношение

Публикувано на 03.06.2021 г.


Съобщение ОБ-104/28.05.2021 г. - Община Търговище на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите обявява инициатива на "Тракия Глас България" ЕАД за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - чрез сондаж № Р-109х

Публикувано на 28.05.2021 г.


Съобщение ОБ-104/28.05.2021 г. - Община Търговище на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите обявява инициатива на "Пашабахче България" ЕАД за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - чрез сондаж № Р-109х

Публикувано на 28.05.2021 г.

Съобщение ОБ-103/28.05.2021 г. - Община Търговище на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите обявява инициатива на "Шишеджам Аутомотив България" ЕАД за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - чрез сондаж № Р-109х

Публикувано на 28.05.2021 г.


Протокол № 1 за разпределение на пасища, мери и ливади, общинска собственост между животновъди по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ

Публикуван на 29.04.2021 г.

Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център гр. Търговище обявяват конкурс за рисунка, есе, разказ или мултимедийна презентация „Наркотиците – един пропилян живот“. В конкурса могат да участват ученици от V до ХІІ клас от Община Търговище. Краен срок за подаване на творбите е 10.06.2021 г.

Публикувана на 09.04.2021 г.


Обявление за избор на финансова или кредитна институция за предоставяне на краткосрочен заем на Община Търговище Приложение – Образци на документи Финансови документи на Община Търговище Решение на Общински съвет Търговище

Публикувани на 30.03.2021 г.

ПОКАНА за публично представяне на Финален доклад-отчет на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Търговище 2014-2020 г., 23.03.2021 г.


Уведомление до собственика на автомобил Пежо с рег.номер Т1847АК

Публикувано на 10.03.2021


Открит конкурс за възлагане добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад на добитата дървесина от годишния план за ползване на дървесина за 2021 год. от горски насаждения, разположени в горски територии – собственост на община Търговище, в района на дейност на ТП „ДГС Търговище

Публикуван на 08.03.2021


Заповед РД-04-43/17.02.2021 г. на Областна дирекция "Земеделие" за изменение на заповед РД-05-400/30.09.2020 г. за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Миладиновци за стопанската 2020/2021 г.

Публикувана на 23.02.2021 г.


Заповед РД-04-42/17.02.2021 г. на Областна дирекция "Земеделие" за изменение на заповед РД-05-399/30.09.2020 г. за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Маково за стопанската 2020/2021 г. Публикувана на 23.02.2021 г.


Заповед РД-04-41/17.02.2021 г. на Областна дирекция "Земеделие" за изменение на заповед РД-05-405/30.09.2020 г. за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Осен за стопанската 2020/2021 г.

Публикувана на 23.02.2021 г.


Годишен план за ползване на дървесина на община Търговище за 2021 година

Публикуван на 19.02.2021 г.


Маршрутно разписание на междуселищна автобусна линия Търговище - Стража, в сила от 12.02.2021 г.


Препис от заповед РД-З-107/08.02.2021 г. за организация на традиционен базар за мартеници

Схеми за разполагане на маси за продажба на мартеници

Публикувани на 08.02.2021 г.


Промените в Наредба № 13/26.08.2016 г., обнародвани в Държавен вестник бр. 101 от 27.11.2021 г., относно начина за уведомяване на пчеларите за предстоящи третирания с препарати за растителна защита на земеделските култури чрез Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности, поддържана от Българската агенция по безопасност на храните изискват всички пчелари, поддържащи над 10 пчелни семейства и онези с регистрирани пчелини да направят регистрация в Електронната платформа за оповестяване.
Указания за регистрация в електронния портал може да намерите на сайта на БАБХ, МЗХГ и на сайта на Община Търговище

Ръководство за потребителя

Публикувано на 13.01.2021 г.


 

2020 година

Препис от заповед РД-З-5/04.01.2021 г. за публично обсъждане на проектобюджета на Община Търговище

Публикувана на 04.01.2021 г.


Разписание на график  за движение на градски и междуселищен транспорт за периода 01.01.2021 - 03.01.2021 г.

Публикуван на 28.12.2020 г.


 Съобщение по чл.62, ал. 1 от Закона за водите на Басейнова дирекция "Дунавски район" за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект яз. Росина

Публикувано на 24.11.2020 г.


Заповеди на директора на Oбластна дирекция "Земедие" за ползване на масиви на територията на община Търговище

Публикувани на 09.11.2020 г.


Уведомление до собственика на автомобил Фиат Брава Т 0735ХТ

Публикувано на 02.11.2020 г.


Заповед за ползване на масиви в землището на село Горна Кабда - изтегли

Заповед за ползване на масиви в землището на село Кралево - изтегли

Заповед за ползване на масиви в землището на село Преселец - изтегли

 Публикувани на 27 октомври 2020 г.


 Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" за определяне ползването на имотите по постигнато доброволно споразумение за разпределение на масивите за ползване за стопанската 2020/2021 г.

Публикувани на 08.10.2020 г.


Уведомление до собственика на автомобил Сеат Кордоба Т 6700АТ

Публикувано на 17.09.2020


Уведомление до собственика на автомобил Форд Транзит Т3456 АТ

Публикувано на 17.09.2020


Уведомление до собственика на автомобил Фолсфаген Каравел Т 2168ТТ

Публикувано на 17.09.2020


МОСВ Съобщение по чл. 72, ал. 1, т. 2и чл. 75, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за водите

Публикувана на 25.08.2020 г.


Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади общинска собственост съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ за срок от една стопанска година.

Публикувана на 18.08.2020 г.


Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК до Жасмина Милкова, гр.Търговище

 Публикувано на 13.08.2020 г.


Обява по чл. 52, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Публикувана на 06.08.2020 г.


Уведомление до собственика на автомобил ТАТА Сафари BD 626 LY

Публикувано на 22.06.2020 г.


Препис от заповед З-01-421/24.06.2020 г. за поправка на фактическа грешка в Протокол на комисия назначена със заповед № З-01-140/24.02.2020г. за разпределение на пасища, мери и ливади

Протокол на комисия назначена със заповед № З-01-140/24.02.2020г. за разпределение на пасища, мери и ливади

Публикуван на 22.06.2020


СЪОБЩЕНИЕ

По чл. 61, ал. 1 от АПК и във връзка с чл. 18a, ал. 10 от АПК

ОБ-ТСУ-29/16.06.2020 г.

 На основание чл. 61, ал. 1 от АПК и във връзка с чл. 18a, ал. 10 от АПК, Община Търговище съобщава на СТЕФАН …. СТЕФАНОВ, МАРИАН ….. СТЕФАНОВ И АНЧО …. МАРЧЕВ, всички от гр. Търговище, наследници на Паскал Захариев - собственик на 11/20 идеални част от поземлен имот с идентификатор 07154.4.65, образуван от поземлен имот с идентификатор 07154.4.2, че e издаден индивидуален административен акт – Заповед №З-01-318/13.05.2020 г., с който се учредява сервитут през поземлен имот с идентификатор 07154.4.65

Публикувано на 16.06.2020 г.


Обявление ОБ-Т50/04.06.2020 г. за обявяване на конкурс за възлагане управлението и предоставянето на социалната услуга «Защитено жилище за лица с психични разстойства» на територията на община Търговище

Заповед З-ОП-31/03.06.2020 г. за обявяване на конкурс за възлагане управлението и предоставянето на социалната услуга «Защитено жилище за лица с психични разстойства» на територията на община Търговище

Приложение 1 – Заявление за участие в конкурс за възлагане управлението на социалната услуга «Защитено жилище за лица с психични разстройства» с капацитет 4 места на територията на община Търговище.

Приложение 2 - ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приложение 3 - Декларация за допустимост на кандидат до конкурс за възлагане управлението на социалната услуга «Защитено жилище за лица с психични разстройства» с капацитет 4 места на територията на община Търговище

Публикувани на 08.06.2020 г.


Протокол на Комисия, назначена със заповед З-01-140/24.02.2020 г. за разпределение на пасища и ливади общинска собственост

Публикуван на 04.05.2020 г.


Процедура №3/2020: Открит конкурс за възлагане добив на дървесина – ОГТ

Публикувана на 15.04.2020 г.


 Уведомление ОБ-Т-22/24.02.2020 г.до Айкут Юнал

Публикувани на 24.02.2020 г.


Уведомление ОБ-Т-21/24.02.2020 г. до Айкут Юнал

Публикувани на 24.02.2020 г.


Уведомление за откриване на производство по издаване на решение на Общински съвет Търговище  

Проект на Решение на Общински съвет Търговище  

Публикувани на 24.02.2020 г.


Обявление  за подаване на  Заявления по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за петгодишен срок на ползване - от 01.10 2020 г. до 30.09.2025 г.

Приложения към обявата
Публикувани на 19.02.2020 г.


Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане и окастряне на дълготрайна растителност

Публикувано на 19.02.2020 г.


Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК


  Уведомление за откриване на производство по издаване на решение на Общински съвет Търговище и проект на решение

Публикувани на 23.01.2020 г.


2019 година


Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК до Снежана Х.Асенова, с. Голямо Ново, община Търговище

Публикувано на 18.10.2019 г.


Заповед РД 05-155/04.10.2019 г. на Регионална дирекция по горите Шумен за обявен първичен случай на болестта африканска чума по свинете на територията на ТП ДГС Търговище.

Публикувана на 08.10.2019 г.


Съобщение по чл. 63, ал. 1 от АПК за връчване на Заповед № З-01-692/10.09.2019 г., за прекратяване на наемно правоотношение  на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, съгласно чл. 25, ал. 1, т. 1 от НУРУЖНННПОЖ до Бонка Савова, Търговище

 Публикувано на 02.10.2019 г.


Списък на обектите за почистване  в кампанията „ Да изчистим България заедно”  2019 година в община Търговище

Публикуван на 10.09.2019 г.


Съобщение по чл. 63, ал. 1 от АПК за връчване на Заповед № З-01-591/06.08.2019 г., за прекратяване на наемно правоотношение  на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, съгласно чл. 25, ал. 1, т. 1 от НУРУЖНННПОЖ до Лиляна Стефанова, Търговище

Публикувано на 03.09.2019 г.


Съобщение по чл. 63, ал. 1 от АПК за връчване на Заповед № З-01-590/06.08.2019 г., за прекратяване на наемно правоотношение  на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, съгласно чл. 25, ал. 1, т. 1 от НУРУЖНННПОЖ  до Елка Колева, с. Дралфа

Публикувано на 03.09.2019 г.


Комисията за разглеждане и одобряване исканията за присъждане на стипендия/финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище съобщава:

На основание чл. 11, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище, се обявява прием на документи. Документите ще бъдат приемани от 01.09.2019 г. до 01.10.2019 г. вкл. в деловодството на Общината. Исканията са по образец, съгласно формуляр за кандидатстване - Приложение № 1 към чл. 16, т. 1.  

Съобщението е публикувано на 30.08.2019 г.


Заповед РД05-107/23.07.2019 г. на Регионална дирекция по горите - Шумен, за забрана достъпът и движението на физически лица и пътни превозни средства до горски територии в териториалния обхват на ТП ДЛС "Черни Лом" гр. Попово

Публикувана на 25.07.2019 г.


Информация за обществена поръчка„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по 14 обособени позиции“ .

Разписание на вътрешноградска автобусна линия 3

Разписание на вътрешноградска автобусна линия 4

Разписание на вътрешноградска автобусна линия 5

Разписание на вътрешноградска автобусна линия 6

Разписание на вътрешноградски  автобусни  линии 10 и 11

Разписание на вътрешноградска автобусна линия 13

 Разписание на междуселищни автобусни линии

 Публикувано на 19.07.2019 г.


Протокол за разпределение на имоти „пасища, мери” и „ливади”, общинска собственост, съгласно чл. 37и, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ.

Публикуван на 30.04.2019 г.


График за работа на общинските детските градини в периода на неучебното време на учебната 2018/2019 г.

Публикуван на 19.04.2019 г.


Информация за утвърдения план-прием за клас в общинските училища в гр. Търговище за учебната 2019/2020 г.

 

Публикувана на 19.04.2019 г.


Процедура за избор на членове на Съвета на децата

Публикувана на 08.004.2019 г.


Регламент за конкурс "Нашият екоживот"

Публикуван на 25.03.2019


Регламент за конкурс за най-привлекателно околоблоково пространство

Публикуван на 25.03.2019


В  А  Ж  Н  О

Във връзка с чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Община Търговище информира собствениците на пасищни животни с регистрирани животновъдни обекти на територията на общината, че започва приемането на заявления за разпределение на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд с петгодишен срок на отдаване /01.10.2019/30.09.2024 стопански години/.

Крайния срок за подаване на документи е 10.03.2019 г. в Центъра за административно обслужване в сградата на Общината.

Необходимите документи за кандидатстване са достъпни за всички от сайта на Община Търговище.

Документи могат да се получат и от стая № 81, IV етаж в сградата на Община Търговище.

Справка за наличността от пасища и мери по землища на Община Търговище  е налична на сайта на Общината.

При сключване на договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена, съответно арендно плащане за две стопански години от сключването на договора.

 

Заявление и Справка за наличността от пасища и мери по землища на Община Търговище - изтегли

Публикувано на 9 януари 2019 година


2018 година

График за движение на автобусите по коледните и новогодишни празници

С решение на Комисията по транспорт и безопасност на движението при Община Търговище, графикът за движение на автобусите по коледните и новогодишни празници е следният:

-На 24.12.2018 г. празнично разписание, като последните курсове за деня са обедните курсове.

-На  25.12.2018 г. да има по един обеден курс по всички линии.

-На 26.12.2018 г. празнично разписание, като първите курсове за деня са обедните курсове.

-На 31.12.2018 г. делнично разписание.

-На 01.01.2019 г. празнично разписание, като първите курсове за деня са обедните курсове.

Решението на Комисията се отнася като минимум изпълнение по всички линии от всички превозвачи.


Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите и Решения № 15 по протокол № 43 от 30.10.2018 г. и № 24 по протокол № 44 от 29.11.2018 г. на Общински съвет Търговище – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от  общински горски територии на Община Търговище, намиращи се в района на дейност на ТП „ДГС Търговище“, за обособен обект:

Обект № 1-ОГТ с общо прогнозно количество дървесина – 615 пл. м. куб.

Заповед № 303 от 20.12.2018 г. (публикувано на 20.12.2018 г.)

Документация (публикувано на 20.12.2018 г.)

Технологичени планове за Обект № 1 – ОГТ.

 


 

Годишен план за ползване на дървесина на Община Търговище за 2019 г. 

 

 Публикуван на 19. декември 2018 г.


 

О Б Я В Л Е Н И Е  ОБ-Т-155/28.09.2018 г.

На основание чл. 75 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта кметът на Община Търговище обявява, че ще бъде извършена процедура по отдаване под наем на помещение с площ 30.00 кв.м., находящо се в сградата на Спортна зала „Дечко Стефанов” с цел извършване на спортни дейности. В едномесечен срок от публикуване на обявлението се подават мотивирани искания за наемането на обекта от лицензирани спортни организации или спортен клуб, членуващ в такива организации. Те следва да са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност. Искането трябва да съдържа данни за кандидата, информация за неговата дейност и декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 73, ал. 4 и ал. 5 от ППФВС и се подава в Център за административно обслужване в сградата на Община Търговище.

Публикувано на 2 октомври 2018 година


Заповед № РД05-2741 на Областна дирекция "Земеделие" за откриване на процедура по сключване на доброволни споразумения между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за землищата на община Търговище

Публикувана на 6 август 2018


О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ

Обявление за избор на финансова или кредитна институция за предоставяне на краткосрочен заем на Община Търговище

Приложение - образци на документи

Финансови документи на Община Търговище

Решение на Общински съвет Търговище

Публикувани на 03 август 2018 г.

 


Обявяване на вакантни длъжности във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

 


 Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК за връзване на Заповед З-01-216/30.03.2018 г. за прекратяване на наемно правоотношение със Станка Йорданова на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, съгласно чл. 25, ал. 1, т. 1 и т. 6 от НУРУЖНННПОЖ

 
Публикувано на 10 април 2018 година

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК за връчване на Заповед З-01-215/30.03.2018 г. за прекратяване на наемно правоотношение с Миглена Маринова на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, съгласно чл. 25, ал. 1, т.1 и т. 6 от НУРУЖНННПОЖ

Публикувано на 10 април 2018 година


Комисията за разглеждане и одобряване исканията за предоставяне на специална закрила на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище съобщава:
На основание чл. 11, ал. 2 и ал. 6, т. 1 от Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище, се обявява прием на документи. Документите ще бъдат приемани от 01.04.2018 г. до 01.05.2018 г. в деловодството на Общината. Исканията са по образец, съгласно формуляр за кандидатстване - Приложение № 1 към чл. 16, т. 1.  

Публикувана на 3 април 2018 година


Информация за актуални схеми и мерки на Държавен фонд "Земеделие", касаещи земеделските стопани от област Търговище

Публикувана на 12 февруари 2018 година


 Приложение 1 - Годишен план за паша - предложение за индивидуално и общо ползване на пасища, мери и ливади по землища на община Търговище 2018 година

Приложение № 2  - Предложение за индивидуално и общо ползване на пасища, мери и ливади, общинска собственост по населени места за община Търговище за стопанска 2018/2019 година за 5 годишен период на отдаване до 30.09.2023 г.

 Приложение № 3 - Правила за ползване на мери и пасища от общинския поземлен фонд

Публикувани на 30 януари 2018 година


 Препис от заповед З-01-18/10.01.2018 г. на Кмета на община Търговище за обявяване на конкурс "Търговище днЕС"

Регламент за конкурс "Търговище днЕС"

Публикувани на 11 януари 2018 година


2017 година

Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" Търговище за ползване на имотите по постигнато доброволно споразумение за разпределение на насивите за ползване в населени места от община Търговище за стопанската 2017/2018 година

Публикувани на 1 декември 2017 година


Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" Търговище за ползване на имотите по постигнато доброволно споразумение за разпределение на насивите за ползване в населени места от община Търговище за стопанската 2017/2018 година

Публикувани на 17 ноевмври 2017 година


СЪОБЩЕНИЕ по чл. 61, ал. 3 от АПК за връчване на Заповед № З-01-859/30.10.2017 г., за прекратяване на наемно правоотношение с Антоанета Христова  на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, съгласно чл. 25, ал. 1, т. 1 и т. 6 от НУРУЖНННПОЖ 

Публикувано на 17 ноември 2017


СЪОБЩЕНИЕ по чл. 61, ал. 3 от АПК за връчване на Заповед №З-01-859/30.10.2017 г., за прекратяване на наемно правоотношение  на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, съгласно чл. 25, ал. 1, т. 1 и т. 6 от НУРУЖНННПОЖ

Публикувано на 17 ноември 2017 г.


СЪОБЩЕНИЕ по чл. 61, ал. 3 от АПК за връчване на Заповед № З-01-772/05.10.2017 г., за прекратяване на наемно правоотношение  на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, съгласно чл. 25, ал. 1, т. 6 и т. 7 от НУРУЖНННПОЖ  до Данаил Александров Трезиев

Публикувано на 2 ноември 2017 година


 Препис от заповед № З-01-565 04.08.2017 г. за изменение  на Заповед № З-01-434/23.06.2017 г. за отпадане на необходимостта от осигуряване на пространствена изолация за производство на хибриден слънчоглед през стопанската 2017 – 2018 – изтегли цялата заповед

Публикувана на 4 август 2017 г.


Напоителни системи“ ЕАД клон Долен Дунав, уведомява всички ползватели на вода от ГТ-1 (промишлен водопровод) от яз. „Поляница“, че на 09.08.2017 г. в сградата на ул. „Гладстон“ 10 ще се проведе събрание във връзка с промяна на начина на отдаване и отчитане на ползваните маси. Присъствието на всички ползватели на вода е желателно, тъй като след обявената дата при неприемане на промените,  водоподаването по ГТ-1 ще бъде спирано.

Публикуването на настоящето обявление да се счита за официално уведомяване на всички лица. 

Информацията е публикувана на 27 юли 2017 г.


Протокол за разпределение на пасища и мери от 13 юли 2017 г.

Публикуван на 13.07.2017 г.


На 13.06.2017 г., от 10.00 ч., започва регистрацията за второ класиране на приема на деца за 1 клас в училищата на територията на град Търговище. Крайна дата за подаване на заявления за участие в класирането в електронната система е 16.06.2017 г. 

Публикувано на 12 юни 2017 г.


Протокол за разпределение на пасища и мери от 17.05.2017 г.

Протокол за разпределение на пасища и мери от 07.04.2017 г.

Публикувани на 22.05.2017 г.

На основание заповед № З-01-137/27.02.2017 г. на кмета на Община Търговище, на 01.03.2017 г. от 10:00 ч. в зала № 74 на Община Търговище, ще бъде проведен жребий за местата за поставяне на агитационни материали от политически партии и коалиции, участващи в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. - изтегли цялата обява


 Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" Търговище за разпределяне на масивите за ползване за стопанската 2016/2017 година в землищата на населените места от община Търговище