МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Комитет на регионите
Сметна палата на ЕС
Европейски инвестиционен фонд
Европейски младежки парламент - на английски и френски език
Делегация на Европейската комисия в България
Сървър "ЕВРОПА"
Европейски парламент
Европейска централна банка
Уебсайт за младежта на Европейската комисия
Съвет на Европа
Европейски съюз
Икономически и социален комитет
Европейска агенция за околната среда (EEA)