ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ГР. ТЪРГОВИЩЕ  - 2 БР.
Изграден по Проект BG051РО001-5.2.12-0004-C0001 „Не в дома, а у дома”, с договарящ орган АСП, с финансовата подкрепа на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД. 

 

изтегли обща информация7700 гр. ТЪРГОВИЩЕ, кв. „Запад” 3, № 77 и 78 , email: cnst_trg1_2@abv.bg.ЦНСТ РАЗПОЛАГА С: 

 

Обособени и обзаведени спални помещения за по две деца със самостоятелен санитарен възел, столова, дневна, стаи за занимания с осигурени занимателни, образователни и интерактивни игри.

Прилежащите дворове са благоустроени с площадки за игри и занимания на открито и много зеленина. ЦНСТ са съобразени с всички изисквания за безопасна, сигурна и същевременно максимално близка среда до семейната.


Капацитетът общо за 2-та броя ЦНСТ е 24 места за деца/младежи, които се извеждат от специализираните домове и 4 места за деца/младежи от общността.

В новите ЦНСТ-та животът на децата и младежите с увреждания е организиран в среда близка до семейната, при осигурени съпътстващи услуги – социални, здравни, образователни и др.

Предоставя се нов вид социална работа, включваща социална защита, реална интеграция, рехабилитация, консултация, посредничество, обучение и пълноценно включване в живота на общността, целенасочена подкрепа за социалното включване чрез осигуряване на достъп до ресурсите на общността, при която получават необходимата им индивидуална грижа и подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот.

Децата се настаняват със заповед от Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” Търговище, а младежите попълват „Заявление” до кмета на Община Търговище – изтегли оттук.

 

  

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА - ТЪРГОВИЩЕ

Изграден по Проект "Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България", на МТСП, финансиран със заем от Световна банка.

7700 гр.ТЪРГОВИЩЕ, кв. Запад - 3, email: ksu_td@abv.bg

КОМПЛЕКСЪТ РАЗПОЛАГА СЪС:


ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯВ центъра се приемат деца от 3 до 18 годишна възраст с различни по вид и степен на тежест увреждания.
В Дневния център децата разполагат със:
стая за ежедневни занимания, зала за рехабилитация и физически упражнения, трапезария, санитарен възел.ЗВЕНО "МАЙКА И БЕБЕ"

Звено "МАЙКА И БЕБЕ" е част от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Търговище.Звено "МАЙКА И БЕБЕ" е социална услуга, която има за цел да предотврати настаняването на деца в специализирани институции.

Услугата може да се ползва от:

 майки с новородени деца, изразили желанието си да ги изоставят в специализирана институция

КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР

Кризисния център е място за спешно настаняване на :


Детето се настанява в Кризисния център за срок до един месец, но в зависимост от индивидуалните потребности на детето и тези на семейството му, срокът може да бъде удължаван до три месеца.
Тук, в Кризисния център детето получава подслон, храна и денонощна грижа.


ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА В РИСК

В зависимост от учебните занятия на детето в училище и времето за посещаване на центъра, на детето ще бъде осигурено хранене, отговарящо на изисквания за неговата възраст.
Към центъра работи екип от педагог, психолог и социален работник.