НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

П Р А В И Л А ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНАТА

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Тези правила уреждат правата, задълженията и условията за взаимодействие и сътрудничество на органите на местно самоуправление с неправителствените организации (НПО) на територията на Община Търговище.
2. Правилата целят обединяване ресурса и усилията на органите на местно самоуправление и НПО в работата по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Търговище 2007-2013 г.; постигане на целите на НПО и мотивиране на гражданите за активно участие в управлението и развитието на Община Търговище.
3. Взаимодействието между органите на местно самоуправление и неправителствените организации се осъществява на принципите, установени със закона и устройствените актове на НПО, като се зачита равнопоставеността на страните, тяхната независимост една от друга и правото им за свободно изразяване на мнение и критични бележки.
4. Взаимодействието обхваща всички сфери на дейността на общинските органи и НПО, като се ограничава единствено от законовите забрани и добрите нрави.
5. Настоящите правила регламентират взаимодействието между органите на местно самоуправление и НПО, които са вписани в Регистъра по т.17.
6. С всички останали НПО Община Търговище взаимодейства на основата на двустранни споразумения за сътрудничество.