ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА ОС И ДЕКЛАРАЦИИ

  

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет 2019 - 2023 г.

Публикуван на 02.12.2019 г.


 

 Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет 2015 - 2019 г.

 Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет  2011-2015 г

 Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет  2007-2011 г.

 

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Oбщински съвет -  Tърговище, публикувани на 19 ноември 2018 година

  

РЕГИСТЪР

на подадените ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ по чл. 12, т. 1  - по смисъла на чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

РЕГИСТЪР

на подадените ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЧАСТНИ ИНТЕРЕСИ по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 РЕГИСТЪР 

 на подадените ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА -  по чл. 12, т. 3  от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

РЕГИСТЪР

на подадените ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЧАСТЕН ИНТЕРЕС ПО КОНКРЕТЕН ПОВОД  по чл. 12, т. 4  от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към 20.02.2018 г.

Декларации по чл. 12  т. 1 от ЗУПКИ на общински съветници мандат 2015-2019 година

Декларации по чл. 12  т. 2 от ЗУПКИ на общински съветници мандат 2015-2019 година

 Декларации по чл. 12  т. 4 от ЗУПКИ на общински съветници мандат 2015-2019 година

СЪОБЩЕНИЕ по ЗПУКИ

Доклад от заседание на ПК "Законност, контрол на решенията, опазване на обществения ред и установяване на конфликт на интереси" към Общинския съвет в Търговище