С П И С Ъ К  НА  СЪВЕТНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  Т Ъ Р Г О В И Щ Е 

МАНДАТ 2015-2019 г.