Търговище ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Център за административно обслужване
Работно време 08:30 - 17:00
В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.Административно - технически услуги
ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ11.Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Уникален идентификатор на административната услуга - 2075


 

Правно основание: ЗГР, ЗМДТ
Необходими комплектоващи документи:
1.Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
2.Документ за самоличност на лицето
3.Фактура за платена такса
4.Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )
Срок за изпълнение: веднага
Такса: 5.00 лева
Място за подаване и получаване на документа: Център за административно обслужване – работно място  1 или 2
Отговорно лице за изпълнението:  Длъжностно лице по гражданско състояние


<< НАЗАД    < МЕНЮ >    НАЧАЛО >>