Търговище ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Център за административно обслужване
Работно време 08:30 - 17:00
В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.Административно - технически услуги
ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ19.Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Уникален идентификатор на административната услуга - 2079


Правно основание: ЗГР, ЗМДТ
Необходими комплектоващи документи:
1.Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
2.Документ за самоличност
3.
Документ, удостоверяващ собствеността на имота
4.Фактура за платена такса 
5.Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )
Срок за изпълнение: 
обикновена – 5 дни
бърза – 3 дни
експресна - 24 часа

Такса:
обикновена - 3.00 лв.
бърза - 6.00 лв.
експресна - 9.00 лв.


Място за подаване и получаване на документа: Център за административно обслужване – работно място  1 или 2
Отговорно лице за изпълнението:  Длъжностно лице по гражданско състояние


<< НАЗАД    < МЕНЮ >    НАЧАЛО >>