Търговище ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Център за административно обслужване
Работно време 08:30 - 17:00
В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.Административно - технически услуги
ТЪРГОВИЯ1. Категоризация на места за настаняване

Уникален идентификатор на административната услуга -  2047


На основание на:

  • Закон за туризма - чл. 129

 

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА  МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ
Изискуеми документи и образци за категоризиране на място за настаняване

1.      Заявление за категоризиране на място за настаняване

Изтегли

2.      Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник

 

3.    Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от ЗТ;

 


Срок за изпълнение: Срокът на изготвяне на категорийната символика е 2 /два/ месеца.
Такса на услугата: по Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС №355 от 15.12.2016 г, обн., ДВ, бр. 102 от 23.12.2016 г., в сила от 23.12.2016 г.

  


<< НАЗАД    < МЕНЮ >    НАЧАЛО >>