Търговище ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Център за административно обслужване
Работно време 08:30 - 17:00
В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.Административно - технически услуги
ТЪРГОВИЯ1. Категоризация на места за настаняване

Уникален идентификатор на административната услуга -  2047

На основание на:

  • Закон за туризма - чл. 128, т. 1

 

Б. КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА  МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ
Изискуеми документи и образци за категоризиране на място за настаняване

1.      Заявление за категоризиране на място за настаняване

Изтегли

2.      Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта

Изтегли

3.      Формуляр по образец за определяне на категорията

Изтегли

4.      Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност

 

5.      Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци

 

6.      Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5

 

7.      Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта

 

8.      Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията

 

9.      Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник

 

10.    Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от ЗТ;

 


Срок за изпълнение: Срокът на изготвяне на категорийната символика е 2 /два/ месеца.
Такса на услугата: издаване на Удостоверение за категоризиране на туристически обекти: по Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 220 /ДВ бр.93/2002 г./
 


<< НАЗАД    < МЕНЮ >    НАЧАЛО >>